ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαγωνισμός “ShowyourProject
Η κορυφαία διάκριση για τον επαγγελματία
Designer

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας - ΕΔΙΕ, προκηρύσσει Διαγωνισμό σχεδιασμού, υπό τον τίτλο 
ShowyourProject. 


KATHΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Σχεδιασμός Κατοικίας (Residential design)
2. Σχεδιασμός Ανοικτού Χώρου-Τοπίου (Landscape design)
3. Σχεδιασμός Εμπορικού καταστήματος (Retail design)
4. Σχεδιασμός Μπαρ/Καφέ/Εστιατορίου (Bar/Café/Restaurant design)
5. Σχεδιασμός αντικειμένου (Industrial design)

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή συγκρο­τείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου του Σχεδιασμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Yποβάλλονται έργα, τα οποία δεν κυκλοφόρησαν στην αγορά, ούτε συμμετείχαν σε άλλον διαγωνισμό στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

2. Δικαίωμα συμμετοχής ανά Κατηγορία/Υποκατηγορία νομικά ή φυσικά πρόσωπα σχεδιαστές, οπουδήποτε κι αν εδρεύουν, αρκεί να είναι Επαγγελματίες Designers μέλη η όχι της Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδας.

3. Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα απεριορίστου αριθμού συμμετοχών ανά Κατηγορία/Υποκατηγορία και συνολικά, αρκεί η δημιουργία τους να έγινε πρωταρχικά για την ελληνική αγορά (και να μην αποτελεί απλή “προσαρμογή” ήδη υπάρχουσας ξένης δημιουργίας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

H έναρξη υποβολής συμμετοχών άρχισε την 20η Ιανουαρίου 2015, η λήξη υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό ShowyourProject2015  είναι η 20η Δεκεμβρίου 2015.

OΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑ­ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ­ΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η υποβολή συμμετοχών για τους Σχεδιαστές γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του διαγωνι­σμού της ΕΔΙΕ (www.edie-events.org.gr). Οι διοργανωτές προμη­θεύουν όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, χωρίς να κά­νουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τα έντυπα δηλώσεως συμμετοχής, καθώς και με το τεύχος του Kανονισμού και της Προκήρυξης του Διαγωνισμού

2. H υποβολή των έργων, των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και των τελών συμμε­τοχής, μπορεί να γίνει και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης showyourproject@edie-events.org.gr η ταχυδρομικά στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ Δ/νση: Ηπιόνης 8, 41335 Λάρισα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

H Kριτικη Επιτροπή θα στηρίξει τις αποφάσεις της και θα αξιολογήσει κάθε συμμετοχή σε σχέση με τα κριτήρια της πρωτοτυπίας, της αρτιότητας του σχεδιασμού καθώς και της επιτυχούς εξυπη­ρετήσεως του εκάστοτε σκοπού.
Η Kριτικη Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει όποια συμμετοχή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στον Κανονισμό ή δεν τηρεί πιστά τις οδηγίες υποβολής έργων που αναφέρονται στη σχετική Προκήρυ­ξη τ του Διαγωνισμού.

ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H συμμετοχή στον Διαγωνισμό “Show your Project” 2015 είναι 30€ για τα μέληκαι 60€ για τα μη μέλη. Όλοι οι συμμετέχοντες και μόνο με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους του όρους και τις διατάξεις των κανονισμών, που εμπεριέχονται στην παρούσα προκήρυξη.