Προϋποθέσεις σχεδιασμού

Έγγραφα Συμμετοχής - Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι διαγωνιζόμενοι για τη έγκυρη συμμετοχή τους απαιτείται, σε πρώτη φάση να υποβάλλουν: Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, αποδοχή των όρων του διαγωνισμού και την κατάθεση του κόστους συμμετοχής τους, που θα φέρει το ονοματεπώνυμο τους.

Τα έργα συμμετοχής υποβάλλονται ως εξής:

 1. Σχέδια: κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αξονομετρικά με διαστάσεις, τρισδιάστατα (υποχρεωτικά) και ότι άλλο επιθυμούν οι συμμετέχοντες που να αναδεικνύει περαιτέρω την πρόταση τους. Κλίμακα σχεδίων ελεύθερη.
 2. Τα έργα θα πρέπει να εντάσσονται και να παρουσιάζονται, σε 4 το πολύ πινακίδες παρουσίασης Α1 (841 X 594 οριζόντια διάταξη). Οι πινακίδες παρουσίασης, θα πρέπει να είναι ανώνυμες, να φέρουν, μόνον, τον τίτλο του έργου και την περιγραφή του project, μέχρι 300 λέξεις.
 3. Τα Ηλεκτρονικά αρχεία με τα διαγωνιζόμενα έργα θα είναι μορφής JPG (συνολικά έως 4), μεγέθους 1024x768, και θα ταυτίζονται με τις πινακίδες παρουσίασης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση (pdf | doc) του διαγωνιζομένου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. Σε περίπτωση της ομαδικής συμμετοχής, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ συμπληρώνουν ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση.
 5. Δήλωση Παραχώρησης Δημοσίευσης Έργου (pdf | doc), σε χωριστό αρχείο, τα οποία θα βρείτε στα αντίστοιχα links στο site www.edie-events.org.gr. Στην περίπτωση της ομαδικής συμμετοχής η Δήλωση παραχώρησης έργου υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της ομάδας και δεσμεύει όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας.
 6. Βιογραφικό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και προσωπική φωτογραφία. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ αποστέλλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα.
 7. Αποδεικτικό κατάθεσης κόστους συμμετοχής. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ αποστέλλουν Αποδεικτικό κατάθεσης.
 8. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εντάξουν στον φάκελο συμμετοχής τους, επιπλέον στοιχεία, κατά την κρίση τους, για την καλύτερη παρουσίαση της συμμετοχής τους, πάντα όμως ενταγμένα στις προϋποθέσεις σχεδιασμού.
 9. Η γλώσσα στην οποία θα κατατεθούν τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.
 10. Όλα τα αρχεία συμμετοχής πρέπει να μπουν σε ένα φάκελο με ονομασία τον τίτλο του έργου. Ο φάκελος αυτός πρέπει να μετατραπεί ΣΕ ΜΟΡΦΗ .ZIP ή .RAR και κατόπιν να το φορτώσετε στη φόρμα εγγραφής πατώντας το κουμπί "Προσθέστε τα αρχεία σας εδώ"
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΡΦΗΣ .ZIP ή .RAR

Τα έγγραφα συμμετοχής μετά την υποβολή τους δεν επιστρέφονται.

Αναλυτικοί όροι

1. Δικαίωμα συμμετοχής

1.1. Ο διαγωνισμός είναι διαδικτυακός και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές των ειδικοτήτων σχεδιασμού, από Ελλάδα και Κύπρο. Δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος επαγγελματίες σχεδιαστές. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των συμμετεχόντων, όλες οι συμμετοχές είναι ανώνυμες, όσο διαρκεί η κρίση των έργων, που έχουν υποβληθεί.

1.2. Η είσοδος στον διαγωνισμό γίνεται με την συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων (ατομικών η ομαδικών) στην αίτηση συμμετοχής, την ηλεκτρονική υποβολή του έργου της συμμετοχής, μέσω της διεύθυνσης www.edie-events.org.gr και την κατάθεση του κόστους συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΔΙΕ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΔΙΕ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5614-073221-338
ΙΒΑΝ: GR91 0172 6140 0056 1407 3221 338
SWIFT-BIC ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να είναι μεμονωμένα άτομα ή ομάδες (έως 4 άτομα). Τονίζεται πως έχουν δικαίωμα συμμετοχής με ένα μόνο έργο.

1.4. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους τους, του συνόλου των Όρων Συμμετοχής όπως καθορίζονται στους παρόντες αναλυτικούς Όρους, παρακάτω.

1.5. Τα έργα, τα οποία θα συμμετέχουν στην έκθεση, που θα οργανωθεί κατά την τελετή απονομής, θα πρέπει να αποσταλούν και σε έντυπη μορφή αναρτημένα σε 2-4 πινακίδες Α1, ακριβώς όπως παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική υποβολή. Τα βραβευθέντα έργα παραμένουν στην έδρα του Διοργανωτή. Τα υπόλοιπα έργα, μπορούν να παραληφθούν από τους συμμετέχοντες, εντός δυο (2) μηνών, μετά την τελετή απονομής.

2. Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού

2.1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού. Με την υποβολή της υποψηφιότητάς του για συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος εκχωρεί και μεταβιβάζει αποκλειστικά προς τον Διοργανωτή, όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής, προβολής και διαφήμισης των σχεδίων / έργων, που υποβάλλει για συμμετοχή στο διαγωνισμό, με κάθε μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εκτύπωση, ψηφιακά μέσα), όπως αυτά τα δικαιώματα απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Κατά την διάρκεια αυτής της μεταβίβασης των ως άνω, εν γένει, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των σχεδίων / έργων, ο διαγωνιζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τα χρησιμοποιήσει και να μην τα εκμεταλλευθεί με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους (ενδεικτικά με αναπαραγωγή, προβολή, διαφήμιση κλπ.). Ρητά ωστόσο, διευκρινίζεται και συμφωνείται, ότι σε κάθε περίπτωση, βάσει του Νόμου 2121/93 περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, το ηθικό δικαίωμα της πατρότητας του Έργου παραμένει πάντα στον Δημιουργό - διαγωνιζόμενο, ο δε διοργανωτής οφείλει να κάνει μνεία του ονόματός του, ως δημιουργού, με τον κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο.

2.2. Ο Δημιουργός του σχεδίου οφείλει να ασκεί το ηθικό του δικαίωμα επί του πνευματικού του έργου, κατά τρόπο που δεν θα εμποδίζει την οποιαδήποτε χρήση του από τον Διοργανωτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις διατάξεις περί απαγορεύσεως αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη νόμιμη διάταξη. Κατά την χρονική διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται να γίνει χρήση των ιδίων συμμετοχών σε παράλληλες ή παρεμφερείς διοργανώσεις.

2.3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ), για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, έτος φοίτησης, σχολή φοίτησης και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail), διακριτικός τίτλος της συμμετοχής. Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές, εφόσον έχουν συμπληρωθεί αληθώς, ορθά και πλήρως τα σχετικά, ως άνω πεδία και ο συμμετέχων, θα καλείται να προβεί σε σχετική επιβεβαίωση με την υπογραφή του στην έντυπη φόρμα συμμετοχής. Επιπρόσθετα, θα ζητείται από τον συμμετέχοντα η ρητή παροχή ή μη της συγκατάθεσής του για την μελλοντική (εκτός διαγωνισμού) επικοινωνία εκ μέρους του Διοργανωτή για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους.

3. Πρωτοτυπία σχεδίων

Κάθε συμμετοχή πρέπει να αποτελείται από πρωτότυπα και αδημοσίευτα σχέδια. Τα σχέδια τα οποία έχουν λάβει μέρος, παράλληλα, σε άλλους διαγωνισμούς, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα ή διαφημιστικά μηνύματα, ή περιέχουν προσβλητικό υλικό, αυτόματα θα απορρίπτονται. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει, εάν οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν υλικό, κατά προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων ή εταιρειών.

4. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η Διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Επίσης o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την διαδικασία του διαγωνισμού σε κάθε φάση αυτού και αναιτιολογήτως.

Οποιαδήποτε μεταβολή θα κοινοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.edie-events.org.gr 

5. Υποβολή συμμετοχών

Οι συμμετοχές των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, αρχής γινομένης, από την 20η Σεπτεμβρίου 2015 και ληξη την 20η Νοεμβρίου 2015 την 12ηβραδινή, στην διεύθυνση www.edie-events.org.gr,συμπληρώνοντας, απαραίτητα, την φόρμα συμμετοχής.
Η συμμετοχή δεν θα είναι έγκυρη, εάν υποβληθεί μετά την 20η Νοεμβρίου 2015.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει καταρχήν να συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.edie-events.org.gr,

6. Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για τα σπουδαστικά μέλη της ΕΔΙΕ είναι 10€ ανά άτομο και 30€ για τα μη μέλη. (Υπενθυμιζουμε οτι τα σπουδαστικα μελη εγγραφονται στην ΕΔΙΕ ΔΩΡΕΑΝ)

Κάθε φοιτητής, ο οποίος συμμετέχει ως μέλος ομαδικής δημιουργίας ενός έργου, οφείλει να καταθέσει το κόστος συμμετοχής, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει (μέλος η μη μέλος της ΕΔΙΕ).

7. Διεξαγωγή Διαγωνισμού

7.1. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από 20/09/15 έως 20/11/15 την 12η βραδινή. Ο υποψήφιος καλείται να ανεβάσει την πλήρη συμμετοχή του, που θα φέρει τον διακριτικό της τίτλο, αλλά θα είναι ανώνυμη. Συμμετοχή που φέρει το όνομα του συμμετέχοντος, θα επιστρέφεται προς αλλαγή, εφόσον έχει αποσταλεί έως 15/11/2015. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα.

7.2. Οι υποψηφιότητες αναρτώνται στο διαδίκτυο μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής 20/11/2015 και τίθενται στην ψηφοφορία του κοινού από 23 Νοεμβρίου– 30 Νοεμβρίου 2015

7.3. Η επιλογή της κριτικής επιτροπής θα γίνει μια εβδομάδα μετά την λήξη της ψηφοφορίας του κοινού από 07-12 Δεκεμβρίου 2015. Οι 20 πρώτοι συμμετέχοντες με σειρά βαθμολογίας, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά, έως 30 Δεκεμβρίου.

7.4. Μετά το πέρας της 20ης  Νοεμβρίου 2015 καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.